MENU

KCC ปลื้ม! ผู้ถือหุ้นพาเหรดแลกหุ้นตามแผนทรานฟอร์มเป็นโฮลดิ้งแล้วกว่า 90%

 31 พ.ค. 2567 00:00

บมจ.ไนท คลับ แคปปิตอล โฮลดิ้ง (KCC) ปลื้ม! ผู้ถือหุ้นพาเหรดแลกหุ้นตามแผนทรานฟอร์มเป็นโฮลดิ้งแล้วกว่า 90% พร้อมเตือนมีเวลาถึง 7 มิ.ย.นี้ ด้านผู้บริหาร “ทวี กุลเลิศประเสริฐ” มั่นใจยกฐานะเป็นโฮลดิ้งสร้างโอกาสขายการลงทุนเพียบ


นายทวี กุลเลิศประเสริฐ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บริหารสินทรัพย์ ไนท คลับ แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) หรือ KCCAMC ผู้ดำเนินธุรกิจจัดหาและบริหารจัดการสินทรัพย์ด้อยคุณภาพและธุรกิจบริหารจัดการทรัพย์สินรอการขายและการปรับปรุงทรัพย์สินรอการขายเพื่อจำหน่าย เปิดเผยว่า ตามที่บริษัท บริหารสินทรัพย์ ไนท คลับ แคปปิตอล มีแผนทรานฟอร์ม สู่การเป็นโฮลดิ้ง ด้วยการจัดตั้งบริษัท ไนท คลับ แคปปิตอล โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) (ผู้ทำคำเสนอซื้อ หรือ KCC) และได้ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์พร้อมทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ (แบบ 69/247-1) เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2567


โดยเริ่มทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์เดิมของ “KCCAMC” ตั้งแต่วันที่ 26 เมษายน 2567 ด้วยวิธีการแลกหุ้นในสัดส่วน 1 หุ้นKCCAMC ต่อ 1 หุ้น KCC จนถึงปัจจุบัน มีผู้ถือหุ้น KCCAMC ตอบรับคำเสนอซื้อและดำเนินการแลกหุ้นเข้ามาแล้วกว่า 562,436,052 หุ้น หรือ 90.71% ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดจำนวน 620 ล้านหุ้น หรือ 100%


นายทวี กล่าวว่า KCC มีระยะเวลาในการรับซื้อด้วยวิธีการแลกหุ้นถึง 12 มิถุนายน 2567 แต่เนื่องจากการซื้อขายมีขั้นตอนการชำระราคาและส่งมอบหุ้นในวันทำการที่ 2 ถัดจากวันซื้อขาย หรือT+2 ดังนั้นเพื่อรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น วันสุดท้ายที่ผู้ถือหุ้นตอบรับคำเสนอซื้อได้คือ วันที่ 7 มิถุนายน 2567


อย่างไรก็ตาม หากผู้ถือหุ้นสนใจที่จะซื้อหุ้น KCCAMC และยังสามารถตอบรับคำเสนอซื้อได้ทัน จะต้องทำการซื้อภายในวันที่ 5 มิถุนายน 2567 เนื่องจากมีขั้นตอนในการชำระราคาและส่งมอบT+2


"อยากเชิญชวนผู้ถือหุ้น KCCAMC ตอบรับคำเสนอซื้อและดำเนินการแลกเป็นหุ้น KCC เพื่อร่วมเติบโตไปด้วยกัน เพราะผู้ถือหุ้นมีโอกาสได้รับผลตอบแทนเพิ่มขึ้นจากผลการดำเนินงานที่เติบโตขึ้นจากการที่บริษัทขยายการลงทุนในธุรกิจต่างๆ ได้เพิ่มเติมมากขึ้นในอนาคต และผู้ถือหุ้น KCCAMC จะกลายเป็นผู้ถือหุ้น KCC ซึ่งจะเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (mai) เหมือนเดิม" นายทวี กล่าว


ทั้งนี้ นักลงทุนที่ถือหุ้น KCCAMC สามารถเข้ามาทำรายการตอบรับคำเสนอซื้อที่ KCC ประกาศทำ คำเสนอซื้อหุ้นทั้งหมดของ KCCAMC จากผู้ถือหุ้นผ่านระบบ Online (E-Tender) หน้าเว็บไซต์ https://www.trinitythai.com/และดำเนินทุกอย่างตามขั้นตอนที่ระบุไว้ หรือผ่านการกรอกเอกสารแบบตอบรับคำเสนอซื้อที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้น โดยนำส่งเอกสารมายัง ทรีนีตี้ ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ เลขที่ 1 อาคารพาร์ค สีลม ชั้น 22 และห้อง 2301 ชั้น 23 ถนนคอนแวนต์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 โทรศัพท์ :02-343-9500, 02-343-9630-32 และ 02-343-9634-46 ภายในวันที่ 10 มิถุนายน 2567