MENU

ก.ล.ต. ย้ำห้ามศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลให้บริการ Meme Token

 8 พ.ค. 2567 00:00

ภาพจาก capital.comภาพจาก capital.com

สำนักงาน ก.ล.ต. ออกประกาศเตือนห้ามศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลให้บริการ Meme Token และกำชับนายหน้าซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลไม่ทำให้เข้าใจผิดหลักเกณฑ์ในการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลในปัจจุบัน


สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ประการเตือนหลักเกณฑ์และข้อกำหนดห้ามศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล (Digital Asset Exchange) คัดเลือกMeme Tokenมาจดทะเบียนซื้อขาย (list) เพื่อรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยในการซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลของศูนย์ซื้อขายฯ และคุ้มครองผู้ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลจากการกระทำอันไม่เป็นธรรม รวมทั้งป้องกันความเสี่ยงในการสร้างราคา เนื่องจากMeme Tokenไม่มีปัจจัยพื้นฐานรองรับโดยขึ้นอยู่กับความชื่นชอบส่วนบุคคล


อย่างไรก็ดี หลักเกณฑ์ไม่ได้กำหนดห้ามนายหน้าซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล (Digital Asset Broker) ในการให้บริการ Meme Token ให้กับลูกค้า โดยนายหน้าฯ จะต้องทำหน้าที่เป็นผู้ให้บริการนายหน้าหรือตัวแทนเพื่อซื้อขายแลกเปลี่ยนสินทรัพย์ดิจิทัลให้กับลูกค้า โดยจะต้องดำเนินการให้ลูกค้าได้รับเงื่อนไขที่ดีที่สุด (Best execution) จากหลากหลายศูนย์ซื้อขายฯ (Sourced exchange) ที่นายหน้าฯ ไปเชื่อมต่อ


สำนักงาน ก.ล.ต.ขอย้ำว่า หากผู้ประกอบธุรกิจได้รับใบอนุญาต ทั้งศูนย์ซื้อขายฯ และนายหน้าฯ และจะให้บริการMeme Tokenการส่งคำสั่งไปยัง Sourced exchange จะต้องส่งคำสั่งในฐานะนายหน้าฯ เท่านั้น โดยไม่ทำให้บุคคลทั่วไปเข้าใจผิดว่าเป็นการให้บริการในฐานะศูนย์ซื้อขายฯ รวมทั้งกำชับให้บุคคลที่มีผลต่อการตัดสินใจต่อผู้ใช้บริการ (influencer) และพันธมิตรทางการค้าที่เกี่ยวข้องให้ปฏิบัติตามหลักการข้างต้นด้วย


ทั้งนี้ การกำหนดหลักเกณฑ์ของ ก.ล.ต. มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดการคุ้มครองผู้ลงทุนและรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยในตลาดสินทรัพย์ดิจิทัลเป็นสำคัญ (market integrity) โดยยังคงสนับสนุนให้เกิดการพัฒนานวัตกรรมทางการเงิน ที่เหมาะสมกับรูปแบบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลแต่ละประเภทและไม่สร้างภาระแก่ผู้ประกอบธุรกิจเกินสมควร


สำหรับMeMe Tokenหมายถึง โทเคนดิจิทัลที่ไม่มีวัตถุประสงค์หรือสาระชัดเจนหรือไม่มีสิ่งใดรองรับโดยมีราคาขึ้นอยู่กับกระแสในโลกโซเชียล และการห้ามศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลซื้อขาย MeMe Token เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กธ. 18/2564 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล (ฉบับที่ 11)