MENU

ปิดฉาก “ซิปเม็กซ์” รมว.คลัง สั่งยึดไลเซนส์ธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลแล้ว

 11 มิ.ย. 2567 00:00

รมว.คลัง มีคำสั่งเพิกถอนการอนุญาตประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลของ “ซิปเม็กซ์” ตั้งแต่ 28 พ.ค.67 เนื่องจากมีฐานะทางการเงิน ที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่ลูกค้าและโครงสร้างการบริหารจัดการและบุคลากร ที่ไม่เหมาะสม และเพียงพอที่จะทำให้การประกอบธุรกิจเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ


สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้เผยแพร่เอกสาร บริษัท ซิปเม็กซ์ จำกัด (Zipmex) ถูกเพิกถอนจากการเป็นศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลและนายหน้าซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล ว่า สืบเนื่องจาก Zipmex ซึ่งได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลประเภทการเป็นศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล และนายหน้า ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล ได้แก่ คริปโทเคอร์เรนซีและโทเคนดิจิทัล ตามพระราชกำหนดการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล พ.ศ.2561 (พ.ร.ก. สินทรัพย์ดิจิทัลฯ) ปรากฏข้อเท็จจริงต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ว่า มีฐานะทางการเงินที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่ลูกค้าและโครงสร้างการบริหารจัดการและบุคลากรที่ไม่เหมาะสมและเพียงพอที่จะทำให้การประกอบธุรกิจเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยความรับผิดชอบ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่เกี่ยวข้อง


โดยคณะกรรมการ ก.ล.ต. ในการประชุมเมื่อวันที่ 11 มกราคม 2567 ได้มีมติสั่งการตามมาตรา35 วรรคหนึ่งแห่ง พ.ร.ก. สินทรัพย์ดิจิทัลฯ ให้ Zipmex แก้ไขการดำเนินงาน แต่ Zipmex ไม่สามารถแก้ไขได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด คณะกรรมการ ก.ล.ต. ในการประชุมเมื่อวันที่1 กุมภาพันธ์ 2567 จึงได้มีมติสั่งการตามมาตรา35 วรรคสองแห่ง พ.ร.ก. สินทรัพย์ดิจิทัลฯ ให้ Zipmex ระงับการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล และแก้ไขการดำเนินงานต่าง ๆ ให้แล้วเสร็จภายในกำหนด รวมทั้งสั่งการให้ Zipmex คืนทรัพย์สินตามความประสงค์ของลูกค้า


คณะกรรมการ ก.ล.ต. ในการประชุมเมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 พิจารณาแล้วเห็นว่า Zipmex ฝ่าฝืนไม่แก้ไขการดำเนินงานข้างต้น ตามการสั่งการของคณะกรรมการ ก.ล.ต. จึงได้มีมติเสนอแนะต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เพื่อพิจารณาเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลประเภทการเป็นศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล และนายหน้าซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลของ Zipmex และสั่งให้ Zipmex ระงับการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลต่อไป และต้องดำเนินการโอนทรัพย์สินคืนลูกค้าหรือตามคำสั่งของลูกค้าภายใน15 วัน หากลูกค้าไม่มาแจ้งความประสงค์หรือรับทรัพย์สินคืนภายในกำหนด Zipmex ต้องจัดให้มีการฝากทรัพย์สินไว้ในระบบที่มีความมั่นคงปลอดภัยภายใน30 วันนับแต่วันที่ครบกำหนด15 วันดังกล่าวข้างต้น พร้อมทั้งรายงานการดำเนินการแต่ละขั้นตอนให้ ก.ล.ต. รับทราบโดยไม่ชักช้า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง


โดยข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ ก.ล.ต. พิจารณาแล้วเห็นว่า Zipmex ยังคงฝ่าฝืนไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขการสั่งการของคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามมาตรา35 วรรคหนึ่ง และวรรคสอง แห่ง พ.ร.ก. สินทรัพย์ดิจิทัลฯ จึงอาศัยอำนาจตามมาตรา 35 วรรคสาม แห่ง พ.ร.ก. สินทรัพย์ดิจิทัลฯ เพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลประเภทการเป็นศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล และนายหน้าซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลของ Zipmex โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 28 พฤษภาคม2567 รวมทั้งให้ Zipmex ดำเนินการโอนทรัพย์สินคืนลูกค้าหรือตามคำสั่งของลูกค้า หากลูกค้าไม่มาแจ้งความประสงค์หรือรับทรัพย์สินคืน Zipmex ต้องจัดให้มีการฝากทรัพย์สินไว้ในระบบที่มีความมั่นคงปลอดภัย โดยให้ Zipmex รายงานการดำเนินการในแต่ละขั้นตอนให้ ก.ล.ต. ทราบโดยไม่ชักช้า


ทั้งนี้ Zipmex ยังคงมีสถานะเป็นบริษัทจำกัดซึ่งมีสิทธิหน้าที่และความรับผิด ตลอดจนอาจถูกฟ้องร้องตามกฎหมายได้ โดยลูกค้า Zipmex สามารถติดต่อเพื่อรับคืนทรัพย์สินผ่านช่องทางติดต่อของบริษัท หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่ "ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนและแจ้งเบาะแส" โทร.1207 กด8 หรืออีเมล [email protected] หรือผ่านช่องทางเฟซบุ๊กเพจ "สำนักงาน กลต." หรือ SEC Live Chat ที่เว็บไซต์ ก.ล.ต.www.sec.or.th