MENU

คนญี่ปุ่นยุคเรียนรู้ และกล่าวว่า อาชีพคือชีวิตที่ยืนยาว

 1 ธ.ค. 2566 00:00

มีคนญี่ปุ่นหลายคนที่ติดกําแพงการทํางาน แต่อาจกล่าวได้ว่าสามารถเอาชนะได้ด้วย "การเรียนรู้" เท่านั้น ...


การเรียนรู้เป็นสิ่งจําเป็นสําหรับการเติบโต ซึ่งความสําคัญของการเรียนรู้สําหรับคนทํางานกําลังถูกตั้งคำถามว่า ตอนนี้ทำอะไร? หรือ เรียนรู้ทุกวันหรือไม่?


หากคนที่ไม่สามารถตอบด้วยความมั่นใจได้ว่า "ฉันกําลังเรียนรู้" หรือรู้สึกว่าอาจสามารถเติบโตในการทํางานประจําวันได้ เขาให้เริ่มก้าวแรกจากที่นี่


เรียนรู้ที่จะทําลายกําแพงที่อยู่ตรงหน้า โดยมองงานเป็นชุดของกําแพง!

หากคิดว่าได้รับทักษะในการทํางานประจําวันอย่างไม่มีที่ติ กําแพงและความท้าทายใหม่ ๆ ก็อยู่ตรงหน้านั่นเอง... มีหลายวิธีที่คนญี่ปุ่นใช้จัดการกับมัน และทำให้สามารถทะลุกําแพงข้างหน้าด้วยพลังของตัวเองจากการเรียนรู้ใหม่ ๆ


ผู้นําธุรกิจที่กระตือรือร้นซึ่งมีบทบาทในระดับแนวหน้าของธุรกิจจะพัฒนาทักษะเชิงปฏิบัติของตัวเองด้วยประสบการณ์อันยาวนาน ความรู้เชิงลึกในแต่ละสาขาเฉพาะทาง และทักษะการสอนที่ผ่านการฝึกอบรม นอกจากนี้อาจกล่าวได้ว่ามีผู้ชี้ทางที่เป็นมิตรหลายคนที่สนับสนุนการจัดตั้งกรอบความคิดสําหรับการเรียนรู้และการทํางานตามประสบการณ์และภูมิหลังของพวกเขา


ต่อไปนี้คือผลลัพธ์ของแบบสอบถามที่ดําเนินการโดย GLOBIS Graduate School of Management สําหรับผู้สําเร็จการศึกษาจำนวน 1,788 คนเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงอาชีพหลังจากสําเร็จการศึกษา


* เรียนรู้ที่จะเปิดอาชีพของตัวเอง


อะไรคือการเปลี่ยนแปลงอาชีพหลังจากสําเร็จการศึกษาของคนญี่ปุ่น


การเรียนรู้ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในเชิงบวก 93.2%


* การเปลี่ยนแปลงของรายได้ต่อปีจากการเรียนรู้เพิ่มขึ้น71.8%

* การเรียนรู้เพื่อชีวิตในอนาคต ทำให้ตัวเลือกชีวิตเพิ่มขึ้น98.1%


สมาชิกหลายคนในสังคมตระหนักว่า "ความรู้" ยังไม่เพียงพอต่อการพัฒนาอาชีพ สิ่งสําคัญคือกระบวนการ "คิด" ให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้นในขณะที่ได้รับ "ความรู้" และรับ "ทักษะเชิงปฏิบัติ" เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ในการทํางานจริง


โดยแบ่งวงจรการเรียนรู้ออกเป็น 4 ขั้นตอน คือ


1. การได้รับความรู้


2. ใช้ความรู้เพื่อผลลัพธ์


3. รับข้อเสนอแนะจากผู้อื่นเกี่ยวกับผลลัพธ์


4. ปรับปรุงความคิดของตัวเองตามข้อเสนอแนะ


ซึ่งทำให้มีผลกระทบเชิงบวกต่ออาชีพที่ตามมาของผู้สําเร็จการศึกษาจํานวนมาก ในตอนแรก "อาชีพ" ไม่ได้หมายถึงการเลื่อนขั้นและการขึ้นเงินเดือนภายในบริษัทเท่านั้น


ตามรายงานที่เผยแพร่โดยกระทรวงสาธารณสุข แรงงาน และสวัสดิการ ถูกกําหนดให้เป็นห่วงโซ่ของหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกัน และแนวคิดที่มีความยั่งยืนหรือความต่อเนื่องของเวลา


กล่าวอีกนัยหนึ่ง อาชีพคือชีวิตที่ยืนยาว!


คนญี่ปุ่นต้องการเปิดอาชีพการทํางานและเสริมสร้างชีวิตที่ยืนยาวของตัวเองในอนาคตผ่านการเรียนรู้และกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ


การเรียนรู้ที่จําเป็นสําหรับยุค AI และ 100 ปีของชีวิต


กล่าวกันว่า ยุคปัจจุบันสังคมไม่อยากสอนการบริหารธุรกิจ แต่ต้องการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่สามารถเป็นผู้นําในการสร้างและเปลี่ยนแปลงสังคมได้ นี่คือจุดยืนที่ทางการศึกษาให้ความสําคัญ รวมถึงกลไกและข้อดีของการสร้างแรงบันดาลใจเพื่อให้เข้าใจภาพแห่งความสําเร็จ


ทำให้คนญี่ปุ่นที่ได้นำกระบวนการดังกล่าวไปใช้ มีบทบาทในระดับแนวหน้าของธุรกิจ สามารถเอาชนะอุปสรรคในการทํางาน และรู้ว่าคุณค่าประเภทใดที่พวกเขาต้องการมอบให้กับสังคมและองค์กรในอนาคต